กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เวียงเชียงรุ้ง

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม

เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยห้าง ที่สนใจชอบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม เพื่อเป็นอาหารครัวเรือนและขายเป็นรายได้ โดยการนำของนายติ๊บ บั้งเงิน  ซึ่งตอนเริ่มต้นเป็นกรรมการหมู่บ้าน และต่อมาได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน  กับนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน   จากการรวมกลุ่มแล้วไม่นาน  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551  โดยร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารตำบลป่าซาง มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบรรยายนโยบายส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนมาบรรยายแนะนำการดำเนินการขับเคลื่อนกลุ่มให้พัฒนาเข้มแข็ง จากนั้นกลุ่มก็มีการพัฒนาการเลี้ยงไก่มาเรื่องๆจากการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำกลุ่มไปพร้อมกัน  ปัจจุบันเกษตรกรมีการเลี้ยงที่ดีเป็นแหล่งสาธิต เรียนรู้ดูงานของเกษตร ใกล้เคียงและต่างอำเภอ  เกิดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด  เป็นหนึ่งของดีประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพ่อติ๊บแม่ผัน บั้งเงิน      การสร้างกลุ่มเข้มแข็งจะต้องมีแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เพื่อนบ้านได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน ห้วยห้างมีแหล่งเรียนรู้ที่จะแนะนำหลายแห่งอย่างครั้งนี้มี ๒ แหล่งครับ

๑. พ่อหลวงติ๊บ บั้งเงิน อดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยห้างและ เป็นประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เป็นเกษตรกรที่หัวไวใจสู้ เมื่อได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำแทนไก่พื้นเมือง พ่อหลวงติ๊บ ก็มีการปรับปรุงการเลี้ยงที่มีอยู่เดิมให้มีรั้วรอบป้องกันโรคจากนก หนู ตามแบบคำแนะนำของกรมปศุสัตว์จนได้รับให้เปนฟาร์มนำร่องการเลี้ยงไก่ปลอดโรค ไข้หวัดนกของเกษตรกรรายย่อยในปีแรก มีการปรับสูตรอาหารตามแนวเกษตรธรรมชาติ หมักหยวกกล้วยสับในอัตราส่วน กล้วยสับ ๑๐๐ ส่วน น้ำตาลทรายแดง ๔ ส่วน เกลือ ๑ ส่วน นำมาผสมกับรำ ปลายข้าว เษข้าวเหนียวตากแห้งบ้าง ตามแต่จะหาได้ บางช่วงก็เพาะหนอนแมลงวันให้ลูกไก่เสริม นอกจากนั้นมีการดองสมุนไพรพื้นบ้านกระเทียม ขมิ้น ข่า ไพล บระเพ็ด ในเบียรและเหล้า ไว้ผสมอาหารให้ไก่กินด้วยเพื่อสร้างความแข็งแรงลดความเครียดให้ไก่ 
 

๒.แหล่งเรียนรู้ของป้าอัมพร พลฤทธิ์ อยู่ไม่ไกลจากของพ่อหลวงติ๊บ แต่มีพื้นที่ในการเลี้ยงกว้างกว่า มีหลายโรงเรือนในการจัดการเลี้ยงที่มีหลายรุ่นอายุที่ตัวเท่าๆ เพื่อให้ไก่ไม่จิกรังแก ทำร้ายกัน ทำให้กินอาหารได้เต็มที่โตเร็ว ลองคลิกชมภาพครับ
  

คลิกดูวิดีโอแหล่งเรียนรู้ ป้าอัมพร พลฤทธิ์ หนึ่งในสมาชิกผู้ประสบความสำเร็จของกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง

 

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com