ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ สู่ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่1 พันธุ์ไทยแท้

ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ที่กรมปศุสัตว์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา โดยดำเนินงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

รายละเอียดสินค้า

ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

 

ต้นกำเนิดไก่พื้นบ้านในแถบเอเชีย ได้วิวัฒนาการมาจากไก่ป่าชนิดต่างๆ และที่พบในไทยคือ ไก่ป่า Gallus gallus ที่มีอยู่ 2 ชนิด คือ ตุ้มหูขาวและตุ้มหูแดง (วรวิทย์, 2540 อ้างโดย อุดมศรีและคณะ, 2553) ไก่ไทย หรือไก่พื้นเมืองมีชื่อตรงกับภาษาอังกฤษว่า Thai native chickens หรือ Thai indigenous chickens มีมากกว่า 1 ชนิดพันธุ์ อันพอแจกแจงได้ เช่น ไก่อู ไก่แจ้ ไก่ตะเภา เป็นต้น การเลี้ยงไก่แบบชาวบ้าน ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทย ที่ช่วยให้สามารถอนุรักษ์พันธุ์ไก่ไทยไว้ได้ตลอดมา แต่ในสภาพปัจจุบันของประเทศ การอนุรักษ์แบบในถิ่น ( in situ conversation) หมายถึงการอนุรักษ์แบบปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาที่ชาวบ้านเลี้ยงกันอยู่ (จรัญ, 2545 อ้างโดย อุดมศรี และคณะ, 2553) อาจไม่พอต่อการทำให้ไก่พื้นเมืองไทยคงอยู่ทั้งสายพันธุ์ และความหลากหลายทางพันธุกรรม ควรที่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ ควรต้องมีนโยบายหลักประการหนึ่งในการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองไม่ให้ถูกแปดเปื้อนพันธุกรรมจากพันธุ์สัตว์ภายนอกถิ่น (อุดมศรีและคณะ, 2553)

ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ ที่กรมปศุสัตว์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา โดยดำเนินงานที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีลักษณะภายนอกประจำพันธุ์ ดังนี้

- เพศผู้ มีสร้อยคอ-หลัง สีแดงประดู่, ขนหาง ขนลำตัว แข้ง ปากสีดำ, ใบหน้าสีแดง, ตาสีเหลืองอมนํ้าตาล, ผิวหนังสีขาวอมเหลือง, หงอนถั่ว

- เพศเมีย ลักษณะเหมือนเพศผู้ ยกเว้นที่ไม่มีขนสร้อยคอที่คอ-หลัง

 

สำหรับลักษณะทางเศรษฐกิจ เมื่อเลี้ยงในระบบฟาร์ม พบว่าที่อายุ 12 และ 16 สัปดาห์ เพศผู้ มีนํ้าหนักตัว เท่ากับ 1,357± 108 กรัม และ 1,902±151 กรัม ตามลำดับ เพศเมียมีนํ้าหนักตัวเท่ากับ 1,091±84 กรัม และ 1,436±117 กรัม ตามลำดับ มีสมรรนการสืบพันธุ์ ดังนี้ อัตราการให้ไข่ 147±34 ฟอง/แม่/ปี อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 188±17 วัน เมื่อเลี้ยงในหมู่บ้าน มีสมรรถนะการสืบพันธุ์ ดังนี้ อัตราการให้ไข่ 42±16 ฟอง/แม่/ปี ให้ลูกไก่ 29±14 ตัว/แม่/ปี อายุการให้ไข่ฟองแรก 225±23 วัน (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่, 2553)

 

 

 

 

ชื่อไฟล์ ชนิดไฟล์  
2016-10-26-1661914 .png ดาวน์โหลด
2016-10-30-2314258 .png ดาวน์โหลด
2016-10-30-6341448 .png ดาวน์โหลด

สินค้าแนะนำ

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com