รู้จักกลุ่มเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยห้าง ที่สนใจชอบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม เพื่อเป็นอาหารครัวเรือนและขายเป็นรายได้ โดยการนำของนายติ๊บ บั้งเงิน ซึ่งตอนเริ่มต้นเป็นกรรมการหมู่บ้าน และต่อมาได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กับนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

รายละเอียดสินค้า

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม

เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยห้าง ที่สนใจชอบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม เพื่อเป็นอาหารครัวเรือนและขายเป็นรายได้ โดยการนำของนายติ๊บ บั้งเงิน  ซึ่งตอนเริ่มต้นเป็นกรรมการหมู่บ้าน และต่อมาได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน  กับนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน   จากการรวมกลุ่มแล้วไม่นาน  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดสัตว์อื่นๆ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551  โดยร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารตำบลป่าซาง มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบรรยายนโยบายส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนมาบรรยายแนะนำการดำเนินการขับเคลื่อนกลุ่มให้พัฒนาเข้มแข็ง จากนั้นกลุ่มก็มีการพัฒนาการเลี้ยงไก่มาเรื่องๆจากการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำกลุ่มไปพร้อมกัน  ปัจจุบันเกษตรกรมีการเลี้ยงที่ดีเป็นแหล่งสาธิต เรียนรู้ดูงานของเกษตร ใกล้เคียงและต่างอำเภอ  เกิดอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด  เป็นหนึ่งของดีประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ในปี ๒๕๕๙ มีการขยายเครือข่ายไปถึง ตำบลดงมหาวันบ้านสันไทรงาม จำนวน ๑๒ ราย  และตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวงอีก ๖ ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจ ตั้งใจจะเป็นแหลงผลิตไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่1ในเกษตรกรรายย่อย

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com